Back Close button icon

Can I access via my smartphone/tablet?

Pwede ko ba itong ma access sa pamamagitan ng aking Smartphone/table?

The Portal is a web application and can be accessed via any internet-connected device including computers, laptops, tablets and smartphones
Ang Portal ay isang web application na maaring maka connect sa pamamagitan ng lahat ng mga aparato na naka konekta sa internet tulad ng Computers,laptops,tablets at smartphones.

Can I act on behalf of your existing customer?

Maari ba akong kumilos sa ngalan ng iyong kostumer?

You may act on behalf of an existing customer if you have the log in details for said customer, of if the payment link has forwarded to you
Maaari kang kumilos sa ngalan ng aming kostumer kung ikaw ay pinagkakatiwalaan nya ng kanyang detalye sa pag log in. at sayo nakaforward ang link para sa pagbabayad.

How do I change the language on the portal?

Paano ko mababago ang lenggwahe sa portal?

You can change the language by going into 'Account Settings' in the menu, where you can select the language of your choice
Mababago mo ang lenggwahe sa pamamagitan ng pagpunta sa " Account settings sa menu , kung saan pwede mo pilliin ang nais mong lenggwahe.

How do I file a complaint?

Paano ako magsasampa ng reklamo?

Please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Maaari kang pumunta sa aming "Support ' page para isalaysay at matulungan ka sa iyong katanungan.

How do I get in touch with customer service?

Paano ako makikipag-ugnayan para sa serbisyo ng customer?

For further assistance, you may navigate to the 'Support' page in the portal and call Collectius using the contact numbers provided, or contact us through any of the channels provided
Para sa karagdagang tulong, maaari kang pumunta sa aming "Support page dito sa portal at tawagan ang Collectius gamit ang mga nakatala na numero.

How do I get my settlement letter?

Paano ko makukuha ang aking kasulatan sa pagbabayad o settelement letter?

A settlement letter will be sent to you via email in 10 business days once you have posted all your payments as per your payment plan. For any urgent requests, Please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
ang iyong kasulatan sa pagbabayad ay ipapadala sa iyong email sa loob ng 10 araw kapag pumasok na ang iyong bayad ayon sa kasunduan. Para sa ibang katanungan maari kang bumisita sa aming Support page para matulungan.

How do I negotiate my payment terms?

Paano ako makikipag ayos sa aking tuntunin sa pagbabayad?

You can either choose from any of the pre-defined payment options, or please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Maaari mong piliin ang mga naunang natukoy sa paraan ng pagbabayad o tumawag sa aming tanggapan upang matugunan ang iyong katanungan.

How do I revise my existing payment plan?

Paano ko mababago ang pangkasalukuyan o umiiral kong plano sa pagbabayad?

An existing plan cannot be cancelled or revised from the self-service portal, please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
ang inyong kasalukuyang plano sa pagbabayad ay hindi maaaring baguhin sa pamamagitan ng portal na ito , Subalit maaari kang tumawag sa aming tanggapan sa mga nakalagay na numero or email upang matugunan ang inyong katanungan.

I am unable to pay the required amount at this time. Is there an alternative solution?

Wala pa akong kakayahan na magbayad sa hinihinging halaga sa ngayun . Meron pa bang ibang solusyon ?

Yes, you can select a payment plan from the pre-defined options that is most suitable to your situation. Alternatively, please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Oo, maaari mong piliin ang mga nakalagay na paraan ng pagbabayad sa mga naunang natukoy base sa iyong kapasidad ng pagbabayad.Pwede ka rin namang bumisita sa aming Support page upang matugunan ang iyong mga katanungan.

I forgot my username / password. How do I reset the username of password for my account?

Nakalimutan ko ang aking username/password . Paano ko ito aayusin para sa aking account?

If you have forgotten your username or password, please click on 'Forgot Username' or 'Forgot Password'. After filling in the requested details, you will receive an email with a link to reset your username / password
Kung nakalimutan mo ang iyong username o password , pindutin lang ang " Forgot Username" o "Forgot password". Pagkatapos punuan ang hinihingi detalye, ikaw ay makakatanggap ng email na may kasamang link upang I-reset ang iyong username/password.

I have already paid off my account. Why is it showing a balance?

Nakapag bayad na ako sa aking account . Bakit meron parin lumalabas na balanse?

Please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Maaari kang pumunta sa aming "Support ' page para isalaysay at matulungan ka sa iyong katanungan.

I never signed up for the specific card or loan. What can I do?

Hindi ako pumipirma ng kahit anong card o loan ano ang pwede kong gawin ?

Please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Maaari kang pumunta sa aming "Support ' page para isalaysay at matulungan ka sa iyong katanungan.

What is the penalty if I am unable to pay at this time?

Ano ang magiging multa kung hindi ako makakapagbayad sa ngayun?

Any penalties are in accordance in with the Terms and Conditions of your account. For any further assistance, please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Anuman ang maging multa ay naaayon sa lahat ng tuntunin at kundisyon ng iyong account.

What should I do if I posted the payment to the wrong account?

Ano ang gagawinko kung nailagay ko sa maling account at ibang tao ang aking ibinayad ?

Please get in touch with our team so we can assist you
Maaari kang makipagugnayan agad sa Collectius Team sa mga nakatalang numero upang ikaw ay matulungan.

What should I do if the payment is failed?

Ano ang gagawin ko kung hindi ko maipasok ng maayos ang aking bayad sa portal?

If your payment did not go through, please check to see that you have a stable internet connection. If the problem persists, please get in touch with our team so we can assist you
Kung ikaw ay nahihirapan na makapasok sa portal upang magbayad , paki check ang iyong internet connection kung stable. Pero kung magpatuloy ito ikaw ay maaring makipagugnayan sa aming numero upang matulungan .